Personvernerklæring for DKS-portalen

Personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som behandles i DKS-portalen og i appen DKS utøver, og hvordan disse brukes. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Behandlingsansvarlig

Alle regionale og kommunale enheter som bruker DKS-portalen, er hver for seg behandlingsansvarlig for sine tjenester og saksbehandlingsprosesser i portalen. Dersom du har spørsmål vedrørende personvern knyttet til prosesser i et fylke eller en kommune, kan henvendelser rettes til den aktuelle enheten.

Kulturtanken ved direktør er behandlingsansvarlig for personopplysninger i fellesfunksjonalitet i DKS-portalen. Dette dreier seg om personopplysninger som benyttes til identifisering, autentisering og autorisasjon ved innlogging i portalen, og opplysninger som blir tilgjengeliggjort for Den kulturelle skolesekken på nasjonalt nivå. Kulturtanken er også behandlingsansvarlig for lagring av loggdata av brukeraktiviteter.

Har du spørsmål knyttet til personvern hos Kulturtanken, kan du kontakte DKS-portalens supportteam eller personvernombud i Kulturtanken. Gjelder spørsmålet utøvelse av dine rettigheter, har du krav på svar uten ugrunnet opphold og normalt senest innen 30 dager.

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i DKS-portalen, er å tilrettelegge for god og effektiv behandling av alle prosesser i tilknytning til Den kulturelle skolesekken, både på nasjonalt og kommunalt nivå. Enhetlig registrering, økt tilgjengelighet til relevant informasjon og effektivisert digitalisert samhandling bidrar økt kvalitet, lavere administrative kostnader og et mer enhetlig tilbud gjennom DKS-ordningen til elever i norsk skole. Personopplysninger vil også i noen grad bli brukt for å skape rapporter og statistikk og dermed øke kunnskapen om DKS-ordningen.

Behandlingsgrunnlag
Digital kommunikasjon er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre. I DKS-portalen etableres koordinert digital samhandling mellom virksomhetene som organiserer DKS-ordningen og alle aktører som tilbyr kunstnerisk innhold til ordningen. DKS-portalen er også publiseringskanal for å presentere de produksjoner som gjøres tilgjengelig for elever i norsk skole, og publisering innebærer at presentasjoner gjøres offentlig tilgjengelig. Som tilbyder av kunstnerisk innhold vil du ha innflytelse på hvilke deler av den registrerte informasjonen som skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Personopplysninger i DKS-portalen

Innlogging

For å bruke DKS-portalen i innlogget løsning, må du logge deg inn via IDporten eller Feide. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Feide er en tilsvarende løsning for undervisningssektoren.

I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. ID-porten blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

Feide står for Felles Elektronisk IDEntitet, og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide leveres av Uninett som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltning av tjenesten.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon som ligger under din Profil i DKS-portalen, registreres og/eller verifiseres av brukeren selv ved første gangs innlogging. Som bruker sørger du selv for at informasjonen er oppdatert og riktig, og systemet vil be deg om å verifisere at kontaktinformasjon er korrekt med jevne mellomrom.

Tilgangsstyring

Tilgangsstyring i DKS-portalen er basert på roller registrert i systemet. Hva du har tilgang til bestemmes av din rolle. Eksempler på slike roller kan være:

  • Planlegger i Den kulturelle skolesekken
  • Forslagsstiller og kontaktperson for utøvere
  • Representant for kulturinstitusjon
  • Kulturkontakt ved en skole
  • Overordnet administrasjon av systemet håndteres av Kulturtanken.

For at tilbudet i DKS-ordningen skal ha høy kvalitet og komme alle elever til gode, vil forslag som registreres i DKS-portalen være synlige for alle offentlige enheter som planlegger aktiviteter i Den kulturelle skolesekken, også ut over de som forslaget i første omgang er rettet til. Dialog som foregår i systemet mellom forslagsstiller/utøver og planleggende enhet blir ikke delt mellom enhetene, men kan bli arkivert av den aktuelle enheten dersom dialogen er en del av et beslutningsgrunnlag.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger
Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandlingen av de opplysningene om deg som enhetene i DKS-ordningen er behandlingsansvarlige for. Du kan be om kopi av alle opplysninger om deg som blir behandlet i systemet.

Korrigering av personopplysninger
Informasjonen som finnes i DKS-portalen, baserer seg hovedsakelig på brukerens egne registrerte opplysninger. I den grad andre registrerer opplysninger om deg, vil du som bruker få tilgang til disse opplysningene og ha anledning til å redigere dem når du er pålogget i systemet. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger hos Datatilsynet.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg. Les mer om retten til sletting hos Datatilsynet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du be om begrensning av behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning hos Datatilsynet. Utlevering til andre Personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller og etter samtykke fra den opplysningen gjelder.

Når du tar kontakt med oss
Når du kontakter DKS-portalens brukerservice (epost: support@denkulturelleskolesekken.no eller tlf 47 97 47 44), benyttes vår supportplattform Freshdesk. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle og besvare din henvendelse.

Sikkerhet
DKS-portalen benytter ulike mekanismer for å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for å beskytte løsningen og data i løsningen. De ulike sikkerhetstiltakene vil over tid variere ut fra trusselnivå, og er til enhver tid underlagt endringsstyring og krav til styringssystem for sikkerhet. Sikkerhetstiltak vurderes opp mot krav fra relevante lovverk, som personopplysningsloven og sikkerhetslovgivningen, før innfasing.

DKS-portalens bruk av databehandlere
Kulturtanken benytter private IT-leverandører for drift og forvaltning av DKSportalen. Disse behandler personopplysninger i henhold til våre avtaler med leverandørene. Databehandleravtaler utgjør er en del av avtalene vi har med disse leverandørene. Driften av DKS-portalen forvaltes av Kulturtanken og Netpower AS. Applikasjonsdrift og forvaltning gjøres av Kulturtanken og Netpower AS, også i Norge. Datalagring er lokalisert til EØS-området.

Informasjonskapsler i DKS-portalen

På portal.denkulturelleskolesekken.no brukes det informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettstedet, samt til statistikkformål.

English version